پنجشنبه 4 بهمن 1397 18 جمادى الأولى 1440 24 ژانویه 2019

پل خداآفرین
نبی محمودزاده (کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
پل خداآفرین
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
طبیعت خداآفرین
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات)
طبیعت خداآفرین
آخرین اخبار

معرفی شهرستان خدآفرین