چهارشنبه 23 آبان 1397 06 ربيع الأول 1440 14 نوامبر 2018

پل خداآفرین
نبی محمودزاده (کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
پل خداآفرین
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری خداآفرین)
طبیعت خداآفرین
نبی محمودزاده(کارشناس فناوری اطلاعات)
طبیعت خداآفرین

آخرین اخبار

معرفی شهرستان خدآفرین